Koszyk

Regulamin

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Cennik dostaw – znajdujące się na stronie internetowej dotyczącej każdego produktu zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 3. Dane Pośrednika: EPuzio Krystian Puzio, Adres: Nowy Nart 1a, 37-430 Jeżowe, NIP: 6020131748, REGON: 180979398.
 4. Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Pośrednika.
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Dostawca – podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej zawieranej z Klientem, obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wraz
  z rachunkiem.
 7. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
 8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca
  w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje Pośrednika do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą.
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380
  z późn. zm.).
 10. Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru, zarządzana przez Pośrednika za pośrednictwem sklepu gapik.pl, mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.
 11. Państwo trzecie – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej („terytorium państwa trzeciego” w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o VAT).
 12. Państwo UE – państwo z „terytorium Unii Europejskiej” w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o VAT.
 13. Pośrednik – przedsiębiorca zarządzający sklepem internetowym gapik.pl, pośredniczący w Umowie sprzedaży na zasadach Dropshippingu.
 14. Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 16. Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324 str. 23).
 17. Towar – stanowiące własność Dostawcy rzeczy ruchome prezentowane w Ofercie internetowej.
 18. Umowa Dropshippingu – umowa o świadczenie usług Dropshippingu zawierana między Pośrednikiem a Klientem.
 19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.
 20. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
  z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 23. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy, zawierające
  w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Portalu jest EPuzio Krystian Puzio, Adres: Nowy Nart 1a, 37-430 Jeżowe, NIP: 6020131748, REGON: 180979398 zwany dalej Pośrednikiem.
 2. Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Ofercie internetowej oznacza:
  1. akceptację postanowień Regulaminu;
  2. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
  3. wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy Dropshippingu. Jednocześnie Pośrednik informuje, że po spełnieniu Umowy Dropshippingu, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc występujących
  w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 4. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie
  w imieniu Klienta Ceny.
 5. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
 6. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie
  z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części.
 8. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie mógł zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.
 9. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają charakter informacyjny. Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą również wynikać z różnic
  w ustawieniach monitora Klienta.
 10. Wobec Pośrednika nie przysługują Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak Klientowi, w miarę możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio na adres mailowy Pośrednika reklamacji (§ 7 Regulaminu) i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (§ 6 Regulaminu), które następnie zostaną przekazane Dostawcy.
 11. Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.
 12. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił Pośrednikowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.
 13. Sklep internetowy gapik.pl, działający pod adresem gapik.pl, prowadzony jest przez EPUZIO, NIP: 6020131748, adres: Nowy Nart 1a, 37-430 Jeżowe. Dane kontaktowe: email admin@gapik.pl.

§ 3

Składanie Zamówień

 1. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 2. Realizacja usługi Pośrednika w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w sklepie Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Kupującego niniejszego regulaminu, w szczególności potwierdzenie, że Kupujący akceptuje warunki sprzedaży przedstawione przez Sprzedawcę oraz Pośrednika, a także wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych Kupującego Sprzedającemu poza obszar EOG w celu realizacji wysyłki przez Sprzedającego.
 5. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają się
  w szczególności: imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, województwo, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, ewentualnie inne niezbędne do prawidłowego doręczenia przesyłki dane.

§ 4

Dokonywanie płatności – Ceny

 1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.
 2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w walucie polskiej i są cenami całkowitymi (brutto), w szczególności zawierają informacje dotyczące kosztów dostawy. Koszty przesyłki podane w ofercie zależne są od rodzaju przesyłki wybranej przez Klienta.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Kup teraz”.
 4. Ceny wskazane na Karcie Produktu nie zawierają cła, akcyzy.
 5. Importerem Produktów jest Kupujący. W przypadku naliczenia opłat importowych, ceł i podatków, zostaną one zapłacone przez Kupującego.
 6. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:
  1. przelew bankowy;
  2. karta płatnicza/kredytowa/Dotpay/Przelewy24/Payu/Tpay.
  3. Paypal
 7. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia), jeśli umowa zawarta została za jego pośrednictwem.

§ 5

Realizacja Zamówień

 1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.
 2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się wysłać Towar w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny od Pośrednika. Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić w terminie między 15 (słownie: piętnaście) a 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę, ale nie później niż w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni roboczych.
 3. Po upływie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła. W takim wypadku Dostawca zwraca Klientowi Cenę albo wysyła ponownie nowy Towar.
 4. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Pośrednika.
 5. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca dostawy.

§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy, że każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru).
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), składając Dostawcy – za pośrednictwem Pośrednika – oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości e-mail numeru Zamówienia na adres e-mail podany w zakładce kontakt.
 3. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Pośrednik niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar. Termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni.
 4. Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
  z żadnymi kosztami.
 5. Uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 1-4 Regulaminu dotyczą Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.
 6. Z uwagi na fakt, że Pośrednik uzyskał od Klienta wyraźną zgodę na zawarcie Umowy Dropshippingu (tak § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu) i przed rozpoczęciem świadczenia przez Pośrednika Klient został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy Dropshippingu, Klientowi na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu.

§ 7

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 100 dni, a to na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres e-mail Pośrednika podany w zakładce kontakt (formularz zwrotów) lub lub w formie pisemnej na adres: ul. Nowy Nart 1a, 37-430 Jeżowe w celu wstępnej weryfikacji i ustalenia dalszych czynności.  Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej pomocy Klientowi w przekazaniu reklamacji Dostawcy. Reklamacje rozpatrywane są w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa.
 3. Uprawnienie, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu dotyczy Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.
 4. Reklamacja co do ilości towaru oraz co do jego niezgodności z umową, która mogła być wykryta w chwili dostawy ma być zgłoszona w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 5. Zgłoszenie reklamacji w związku z nieotrzymaniem przesyłki powinno być dokonane w termie 100 dni od dnia złożenia zamówienia. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 8

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9

Cła i podatki

 1. Jeśli Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem Oferty internetowej przesyłany jest z Państwa trzeciego, może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Ceny Towarów nie zawierają przedmiotowych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie.
 2. Wysokość przedmiotowych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny.
 3. Kwestię zwolnień celnych reguluje w szczególności Rozporządzenie Nr 1186/2009.
 4. W szczególności, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Nr 1186/2009, zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Towary o niewielkiej wartości oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 5. Zgodnie z art. 51 Ustawy o VAT, zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych
  w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

OBOWIĄZKI STRON

 • Pośrednik zobowiązany jest do prezentowania towaru w sposób zgodny z rzeczywistością oraz w imieniu Sprzedającego udziela Kupującemu informacji dotyczących produktu i procesu sprzedaży.
 • Importerem zakupionego towaru jest Kupujący.
 • Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich należności celnych i dopełnienia formalności związanych w importem towaru do Unii Europejskiej.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory związane z Umową Dropshippingu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

NEWSLETTER

 1. W przypadku, jeśli Administrator Serwisu świadczy usługę Newslettera, odbywa się to na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
 2. Użytkownik może zapisać się na Newsletter.
 3. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne (po zapisaniu się na subskrypcję Newslettera).
 5. Użytkownik może zapisać się na usługę wybranego przez siebie Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.
 6. Administrator Serwisu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera lub za pośrednictwem inaczej zatytułowanej informacji e-mail informacji handlowych w rozumieniu UŚUDE, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących. Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. W każdym czasie, Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera lub wysyłania za pośrednictwem e-mail inaczej zatytułowanej informacji handlowej. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub za pośrednictwem przesłania informacji e – mail na adres admin@gapik.pl Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez Administratora Serwisu zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administratorem danych osobowych jest EPuzio Krystian Puzio, Adres: Nowy Nart 1a, 37-430 Jeżowe, NIP: 6020131748, REGON: 180979398.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Pośrednika z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w RODO, Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 • Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celach marketingowych, jeśli Kupujący wyraził zgodę.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Pośrednika w celu realizacji zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach, promocjach oraz w celu przesyłania Ci newslettera.
 • Korespondencja związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Administrator nie przetwarza adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji Umowy.
 • Dane osobowe mogą być archiwizowane przez Pośrednika nie dłużej niż 126 miesięcy od dokonania ostatniej sprzedaży, w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy. Dane przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane przez 7 lat od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Przetwarzanie takich danych jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu przez klienta zgody.
 • Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia.
 • Kupujący ma prawo sprzeciwu co do sposobu przetwarzania jego danych przez Administratora. W tym celu Kupujący może wysłać zgłoszenie na adres email admin@gapik.pl
 • Nabywca w każdym czasie może odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych. W tym celu Kupujący może wysłać zgłoszenie na adres email admin@gapik.pl
 • Kupujący ma prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia.
 • Pośrednik stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu.
 • Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia
 • Dane, za zgodą Kupującego, są przekazywane Sprzedającemu mającemu siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu realizacji umowy sprzedaży. Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 • Kupujący ma prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: ul. Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź lub pisemnie na ww. adres Administratora

Darmowa dostawa

Od zamówień powyżej 299PLN

14 dni na zwrot

14-dniowy okres zwrotu

Wysoka jakość

Produkty bezpieczne dla dzieci

Bezpieczna płatność

PayPal / MasterCard / Visa / Tpay